Recommend Print

Ιερός Ναός Παναγίας Μυρτιδιώτισσας

Panagia2

 Ιερείς Ναού
Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης
π. Παύλος Αλεξάς

Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος
π. Ηρακλής Δρίβας

Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος
π. Χαράλαμπος Λαλαΐτης

Αιδεσιμολογιώτατος Οικονόμος
π. Αλέξιος Ζέππος

Τηλέφωνο: 210 4173.334
FAX: 210 4115.941

Διεύθυνση: Ακτή Πρωτοψάλτη
Τ.Κ. 185 33 Πειραιάς


Μέ τήν βοήθειαν του Πανοικτίρμονος Θεού, της Θεομήτορος καί τήν προσπάθεια της ευλογημένης ομάδας των δώδεκα (12) κτητόρων της αγίας αυτής γης οικοδομήθη ο πάνσεπτος ούτος οίκος εν ονόματι της Υπεραγίας Θεοτόκου της Μυρτιδιωτίσσης, επί του οικοπέδου τούτου, εν έτει σωτηρίω χιλιοστώ εννιακοσιοστώ τριακοστώ (1930). Η ρηθείσα ευλογημένη ομάς αποτελουμένη εκ των κάτωθι 1) αιδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Παναγιώτου Τζανέα, 2) Μιλτιάδη Πίγκου, 3) Χαρίλαου Κάη, 4) Χρήστου Χρυσαφογεώργου, 5) Διονυσίου Κανδύλα, 6) Δημητρίου Ρουμπάνη, 7) Δημητρίου Παπαδοπούλου, 8) Ιωάννου Δόβελα, 9) Νικολάου Γαρίδη, 10) Παναγιώτου Βλαστού 11) Σπυρίδωνος Τραγουδάρα και Σπυρίδωνος Καρούσου συνέπηξεν Σωματείον, υπό τον τίτλον «Ενοριακός Σύνδεσμος Νέου Φαλήρου-Τζαβέλλα» αναγνωρισθέντος, ως «Σωματείον φιλανθρωπικόν» δυνάμει του από 1308/Ιουνίου 1925 εγγράφου του εν Πειραιεί Προέδρου Πρωτοδικών καί του από 857/16-6-1925 εγγράφου του Γραμματέως των εν Πειραιεί Πρωτοδικών τό Καταστατικόν αυτού (Αρχείον Ι. Ναού).
Η ως άνω ρηθείσα ομάς των Δώδεκα (12) ως νομικόν πρόσωπον πλέον μέ στόχον καί σκοπόν τήν ανέγερσιν του Ιερού Ναού «Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης» εις τήν συνοικίαν Νέου Φαλήρου-Τζαβέλλα καί άλλους αγαθοεργούς σκοπούς, ηγόρασε, εκ των εκ συνδρομών πόρων του, παρά της «Αεροπορικής Αμύνης» τό εφ' ου ο Ιερός Ναός οικόπεδον, δυνάμει του από 27880/20 Φεβρουαρίου 1928 Πωλητηρίου Συμβολαίου Αυτής αντί του ποσού των εξήκοντα επτά χιλιάδων εκατόν τεσσαράκοντα πέντε δραχμών αριθμ. (67,145), εξοφλητέον εις πέντε δόσεις ετησίας καί υπό τόν όρον, νά ανεγερθεί, επί του πωλουμένου γηπέδου καί δαπάναις, του αγοραστού (Συλλόγου) Συνδέσμου, Ιερός Ναός της «Παναγίας της Μυρτιδιωτίσσης» παρά τήν «Ακτήν Πρωτοψάλτη».
Εν έτει σωτηρίω 1930 εθεμελιώθη καί ωκοδομήθη ο πρώτος μικρός πρόχειρος Ιερός Ναός, όστις εν συνεχεία ανεκηρύχθη, διά νόμου, ως ενοριακός Ναός, διά, αποσπασθέντος, τμήματος των δύο ομόρων ενοριών, του Προφήτου Ηλίου καί της Ευαγγελιστρίας, διά των οδών Μπιζανίου-Τακάλωφ-Νέστορος-Δεξίππου-Χέϋδεν- Αριστοφάνους-Μανούσου Κουνδούρου, Λεωφ. Φαλήρου καί του ημίσεος συνοικισμού του Τουρκολίμανου.
Η πίστις καί η φιλοτιμία της ευλογημένης ομάδας των Δώδεκα καί πολλών πιστών τέκνων της Εκκλησίας του Χριστού, οίτινες ανήγειρον τόν Πρώτον Ναόν, μεταλαμπαδεύθη καί εις νεώτερα τέκνα της Εκκλησίας καί μέ πολλούς κόπους καί προσπαθείας φιλοτίμους, διά τήν ανέγερσιν νέου Ναού μεγάλου, ίνα καλύπτει ούτος τάς ανάγκας της αυξηθείσης ενορίας, καί συνεπώς του αυξηθέντος εκκλησιάσματος.
Ούτω εν έτει σωτηρίω 1950 ανοικοδομήθη εκ βάθρων ο σημερινός θείος, πάνσεπτος και Βυζαντινός Ιερός Ναός της Υπεραγίας Θεοτόκου «Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης» μέ ασάλευτον πέτραν καί συμπαγή εκ «Μπετόν αρμέ» μετά τρούλου στέγην καί ανάλογον Κωδωνοστάσιον, αρχιερατεύοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς και Φαλήρου κυρού Χρυσοστόμου του Α΄, με τη φροντίδα και κόπο του πανοσιολογιωτάτου αρχιμανδρίτου π. Ανθίμου Μαχαιριώτη. Επερατώθη δε τό κτίριον (Καρά Γιαπί) εν έτει 1972 μετά των εσωτερικών επιχρισμάτων καί των ηλεκτρικών καί μικροφωνικών εγκαταστάσεων αυτού με τη φροντίδα του πανοσιολογιωτάτου αρχιμανδρίτου π. Σμαράγδου Τσουλουχοπούλου.
Από τό σωτήριον έτος 1973 καί μετέπειτα επετεύχθη ο καλλωπισμός καί ο εξοπλισμός του Ιερού Ναού με την φροντίδα, τον κόπο και την συνδρομή του εφημερίου αιδεσιμολογιωτάτου πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Αθ. Ιωάννου και μέ τήν αξιέπαινον προσπάθειαν όλων των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων, των Ερανικών Επιτροπών καί γενικώς όλου του φιλοχρίστου λαού της Ενορίας.
Εν έτει σωτηρίω 1976 μέ τήν ευκαιρία της διελεύσεως του αγωγού ομβρίων υδάτων διά μέσου του Προαυλίου του Ιερού Ναού, εθεμελιώθη καί ανηγέρθη τό Πνευματικόν Κέντρον της Ενορίας.
Εν έτει σωτηρίω 1996 προσετέθησαν εις τόν Ιερόν Ναόν νέα προπύλαια μέ τήν ταυτόχρονη μεταφορά των εισόδων του Ιερού Ναού μέ αποτέλεσμα τή μεγιστοποίηση του εσωτερικού χώρου του Ιερού Ναού.
Ταυτόχρονα εθεμελιώθη καί ανηγέρθη νέα μεγάλη ημιϋπόγειος αίθουσα Πνευματικού Κέντρου κάτωθεν του έμπροσθεν του Ιερού Ναού προαυλίου χώρου αποκλειστικώς καί μόνον διά χρήσιν από τό Κέντρον Νεότητος.
Εν έτει σωτηρίω 2000, λόγω διαβρώσεως των μπετοσιδήρων των υποστυλωμάτων του Ιερού Ναού, εγένετο εκσκαφή των θεμελίων καί επισκευή των υποστυλωμάτων διά της προσθήκης νέων μπετοσιδήρων επικεκαλυμμένων διά εκτοξευομένου μπετόν.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

Εις τήν Ενορίαν μας από τό σωτήριον έτος 1995 (15 Ιανουαρίου) λειτουργεί καθημερινώς συσσίτιον γερόντων καί απόρων της Ενορίας μας. Καθημερινώς σιτίζονται τεσσαράκοντα άποροι καί ανήμποροι αδελφοί μας. Έτσι αισθάνονται ένα αχνό καί απαλό χάδι αγάπης καί στοργής, μέσα εις τόν πόνο τους καί τήν ανημποριά τους, πού τόσο έχουν ανάγκη καί βρίσκουν τήν αφορμή νά δοξολογούν τόν Πανάγαθο Θεό μας.
Στό συσσίτιο καθημερινώς, εναλλασσόμεναι καθ'ημέραν, μαγειρεύουν εθελοντικώς περίπου τριάκοντα πιστές γυναίκες της Ενορίας μας.
Διά τήν απρόσκοπτη λειτουργία του συσσιτίου οι πιστοί Χριστιανοί από τό υστέρημά τους ή τό περίσσευμά τους προσφέρουν είτε χρήματα είτε τρόφιμα καί μέ τόν τρόπο αυτόν προσεύχονται εις τόν Πανοικτίρμονα Κύριόν μας είτε διά τήν ανάπαυσιν των ψυχών προσφιλών των προσώπων είτε διά τήν υγείαν μέλους ή όλης της οικογενείας των.
Επίσης εις τήν Ενορίαν μας επί σειρά ετών λειτουργεί Σχολή γονέων διά τόν καταρτισμόν των γονέων εις τά σύγχρονα προβλήματα, πού αντιμετωπίζουν εις τήν ανατροφή των τέκνων τους καί τόν σωστό τρόπο επιλύσεών των.
Από ετών λειτουργεί κύκλος μελέτης Αγίας Γραφής, καθώς καί κατηχητικής συναντήσεως διά μεγάλους.
Κάθε Τετάρτη μετά τόν Εσπερινόν τελείται Ιερά Παράκλησις εις την Υπεραγία Θεοτόκο διά τήν ψυχικήν καί σωματικήν ωφέλειαν των πιστών Ενοριτών μας.
Από τό σωτήριον έτος 1995 (Σεπτέμβριος) εκδίδεται μηνιαίον ενοριακόν Έντυπον μέ τήν επωνυμία «Μυρτιδιώτισσα», τό οποίον διανέμεται δωρεάν από τόν Ιερόν Ναόν πρός ενημέρωσιν των ενοριτών διά τά τεκταινόμενα εις τήν ενορίαν, αλλά καί πρός ψυχικήν ωφέλειάν των.

   

 

Doroek8esh2018x

sxolh2018


Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018
Κυριακή των Προπατόρων, Σύλληψις Αγίας Αννης, Στεφάνου οσίου του νεολαμπούς

imp-fylladio-1

pistevw ma8hteia

ex katwtero 2013 2014pistevw h synanthsh small

ENTEYKTHRIO

programma

Περιοδικό "Πειραϊκή Εκκλησία"

pe307 p1
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Έτος 2018 / 28ο - Αριθμός τεύχους 307

Αι αιρέσεις του Παπισμού

aireseispapismou

ΒΙΒΛΙΟ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
κ.κ ΣΕΡΑΦΕΙΜ word
Η αίρεσις

της ικανοποιήσεως της Θείας Δικαιοσύνης
δια της Σταυρικής Θυσίας του Κυρίου
air

ΒΙΒΛΙΟ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
κ.κ ΣΕΡΑΦΕΙΜ word
Κόσμος

«ΕΞΕΛΙΞΙΣ Ἤ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ;»
«ΤΥΧΑΙΟΤΗΣ Ἤ ΠΑΝΣΟΦΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΣ;»
«ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Ἤ ΑΠΕΡΙΝΟΗΤΟΣ ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ;»
KosmosExelixisHDhmiourgia

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
κ.κ ΣΕΡΑΦΕΙΜ word
«ΕΞΕΛΙΞΙΣ Ἤ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ;»

«ΤΥΧΑΙΟΤΗΣ Ἤ ΠΑΝΣΟΦΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΣ;»

«ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Ἤ  ΑΠΕΡΙΝΟΗΤΟΣ ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ;»